Social Media MarketingSocial ListeningFacebook MarketingInstagram MarketingTikTok Marketing
Try Mandala For Free

Digital Transformation คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรในโลกปัจจุบัน 

Digital Transformation คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรในโลกปัจจุบัน 

Digital Transformation คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรในโลกปัจจุบัน

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้องค์กรของตัวเอง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรียกว่า “Digital Transformation” ซึ่งหลาย ๆ บริษัทได้มีการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น AI, Big Data, Cloud Computing  

มาปรับใช้งานแต่ละส่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งความแม่นยำ ความรวดเร็ว เป็นต้น

Digital Transformation คืออะไร

digital transformation

หลายคนคงเห็นแล้วว่า ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเห็นเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ การทำธุรกรรมโอนเงิน การเรียกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งนั่นก็คือ Digital Transformation หรือ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นั่นเอง เพราะ Digital Transformation คือ การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เข้ากับความต้องการของตลาด และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยเช่นกัน 

หากอธิบายให้เห็นภาพชัด ๆ ก็อย่างเช่น ในอดีตเราจะเห็นว่า การทำธุรกิจจะใช้กระบวนการทำงานแบบ Analog หรือการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในกระดาษ  ทำให้การจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ต่อมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในคอมพิวเตอร์ แต่การนำวิเคราะห์มาข้อมูลยังเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลาพอสมควร 

ต่อมาเมื่อเริ่มมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจและองค์กร ภาพที่ชัดเจนเริ่มเกิดขึ้น เพราะมีการนำระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มาช่วยจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมถึงลดความผิดพลาดในจัดเก็บข้อมูล ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของตลาดและลูกค้าที่แท้จริง ซึ่งนี่ก็คือผลจากการทำ Digital Transformation นั่นเอง

mandala banner

AI เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Digital Transformation

AI (Artificial Intelligence) หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้น คือ หนึ่งในเครื่องมือการทำ Digital Transformation ขององค์กร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล เพราะจะเห็นได้ว่าโลกยุคใหม่กับสื่อออนไลน์เป็นของคู่กัน ดังนั้นหลาย ๆ บริษัทจึงมีการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า AI Marketing  เพื่อช่วยผลักดันยอดขาย อีกทั้งเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

จะเห็นได้จากการนำ AI ไปช่วยในการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ ๆ นำไปการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวลูกค้า เก็บประวัติการใช้งานเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ความชอบ ความสนใจของลูกค้า เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณา ทำแคมเปญทางการตลาด ตลอดจนประเมินความสำเร็จของแคมเปญ และนำไปพัฒนาการตลาดในอนาคตเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

ยกตัวอย่าง Generative AI ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำการตลาดดิจิทัล

  • การใช้ Chatbot ในการตอบคำถามลูกค้าหรือปิดการขาย 
  • การใช้ ChatGPT ในการสร้างคอนเทนต์ผลักดันยอดขาย
  • การใช้ Midjourney เพื่อสร้างภาพใหม่ ด้วยการป้อนชุดคำสั่งเข้าไป แล้วให้ AI รวบรวมภาพที่อยู่บน Search Engine แล้วนำมาประกอบสร้างเป็นภาพใหม่ให้กับเรา

ทำไม Digital Transformation ถึงสำคัญในโลกปัจจุบัน


อย่างที่กล่าวไปว่า Digital Transformation เป็นกระบวนการสำคัญที่องค์กรหรือธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้องค์กรก้าวตามทันยุคสมัย และนี่คือเหตุผลที่ Digital Transformation มีความสำคัญในโลกปัจจุบัน

ai

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

การนำ Digital Transformation มาใช้ในกระบวนการทำธุรกิจ มีส่วนช่วยให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

  • ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
  • ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้ทำงานได้เสร็จไวมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ 
  • ช่วยให้การทำงานภายในองค์กรสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การใช้ AI ในการตอบคำถาม ออกแบบสินค้า เป็นต้น
  • ช่วยในการบริหารบุคลากรในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในแง่การสรรหาพนักงาน สื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร การติดตามผลการทำงานของพนักงาน เป็นต้น

2. เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

การทำธุรกิจในยุคนี้ การเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ หากที่องค์กรใดที่มีการนำ Digital Transformation หรือเครื่องมือ AI มาใช้เก็บข้อมูลของลูกค้า ก็จะทำให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น ต่อยอดไปถึงการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย แลผลกำไรให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

3. ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

หากองค์กรมีการทำ Digital Transformation ก็จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการยกระดับการให้บริการ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความสะดวกความรวดเร็วในการให้บริการ

4. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ง่าย

Digital Transformation จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ง่ายขึ้น ทำให้องค์กรไม่ล้าหลังหรือถูกลืมไปจากสายธุรกิจ

5. ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะทำให้องค์กรได้มีโอกาสศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ซึ่งสามารถทำให้ธุรกิจแตกต่างจากคู่แข่ง และขยายโมเดลธุรกิจออกไปได้

6. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้นอกจากจะช่วยจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือมีส่วนช่วยรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้า และลดความเสี่ยงในการรั่วไหลข้อมูลได้

7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจขององค์กร

การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก จะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น จากการมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภา พเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และใช้ในการวางแผนการพัฒนาการตลาด

8. ติดตามและวัดผลการทำงานได้

อีกหนึ่งความโดดเด่นในการทำ Digital Transformation  คือการติดตามผลได้แบบเรียลไทม์ และสามารถวัดประสิทธิภาพการทำการตลาดได้ด้วย 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Digital Transformation เป็นสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบัน เนื่องจากมีผลต่อการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมถึงทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพราะหากไม่ทำธุรกิจของคุณจะช้ากว่าคู่แข่ง หรืออาจหายไปจากตลาดเลยก็ได้


Digital Transformation มีกี่แบบ อะไรบ้าง


Digital Transformation มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และลักษณะของธุรกิจหรือองค์กร ที่พบได้บ่อย เช่น

type of digital transformation

1. Business Process Transformation

เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานภายในองค์กร โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาการทำงาน และเพิ่มคุณภาพการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การอัพเกรดระบบการบริหารจัดการ, การใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, การพัฒนากระบวนการส่งมอบสินค้า สามารถติดตามพัสดุผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

2. Business Model Transformation

เป็นกระบวนการที่องค์กรหรือธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดผลกำไรและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เช่น Netflix ที่แต่ก่อนเป็นบริการเช่าแผ่น DVD และ Blu-ray ผ่านทางไปรษณีย์ เมื่อพบว่าการสตรีมมิงออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น Netflix ก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจโดยสร้างแพลตฟอร์มสตรีมมิงของตนที่เน้นบริการสตรีมมิงออนไลน์ มีเนื้อหาที่หลากหลายและผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตลอดเวลา 

3. Domain Transformation

เป็นกระบวนการที่องค์กรหรือธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขยายเครือข่ายของธุรกิจของตัวเอง เช่น Amazon จากที่เคยเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์เพียงอย่างได้ ได้ขยายธุรกิจด้วยการเปิดตัว Amazon Web Service (AWS) ที่ให้บริการด้าน Cloud computing ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

4. Cultural Transformation

เป็นการนำ Digital Transformation มาปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์กรและระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบัน เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ถั่วถึงกัน การที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

5. Cloud Transformation

เป็นกระบวนการที่องค์กรหรือธุรกิจนำระบบ Cloud Computing มาปรับปรุงข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ช่วยจัดการสิ่งต่าง ๆ ประมวลผล วิเคราะห์ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์เห็นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการทำการตลาดยุคดิจิทัลนั่นเอง ยกตัวอย่าง เทคโนโลยีคลาวด์กับธนาคา ที่ช่วยให้ผู้บริโภคใช้บริการของธนาคารผ่านแอปพลิเคชันได้หลายฟังก์ชัน มีความเสถียร และปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น


ข้อดีและข้อเสียของ Digital Transformation


การดำเนินการ Digital Transformation นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น

ข้อดี

1. ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการจัดการเรื่องเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

2. ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงในตลาด และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

3. ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

4. ประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน 

5. ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายและกำหนดแผนการตลาดแบบได้ง่ายขึ้น 

6. ช่วยพัฒนาความสามารถของพนักงาน เพราะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ พัฒนาความสามารถของตัวเองในการใช้เทคโนโลยีทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ข้อเสีย

1. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง เนื่องจากต้องการลงทุนกับซอฟต์แวร์และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ชำนาญ รวมถึงต้องทำการตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เช่น ยิงโฆษณา เพื่อไม่ให้ธุรกิจถูกกลืนหายไป   

2. ระบบซอฟแวร์ต่าง ๆ ต้องการการบำรุงรักษาและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลต่อการมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะยาว

3. แม้ว่าการนำ AI หรือซอฟต์แวร์มาใช้ในการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ แต่ยังมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้านระบบคอมพิวเตอร์อยู่เช่นกัน แม้จะเป็นไปได้ยากก็ตาม 

4. มีการแข่งขันสูง และไม่ใช่ทุกธุรกิจสามารถทนทานต่อการแข่งขันนี้ได้ เนื่องจากต้นทุนในการลงทุนที่สูงนั่นเอง

ตัวอย่างบริษัทที่มีการทำ Digital Transformation

บริษัทที่ได้มีการทำ Digital Transformation ยกตัวอย่างเช่น

1. ธุรกิจ Online Shopping

walmart website

Walmart เป็นบริษัทที่มีการทำ Digital Transformation ในธุรกิจ Online Shopping โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

2. ธุรกิจ Mobile Application

google play store

Google เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งมีร้านค้าแอปพลิเคชัน Google Play Store ที่ใหญ่มาก และได้ทำการ Digital Transformation ในการใช้ข้อมูลลูกค้าประมวลผลและแนะนำแอปพลิเคชันรวมถึงบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน

3. ธุรกิจสายการบิน

airasia booking

AirAsia จากสายการบินที่สามารถจองตั๋วโดยสาร เช็กอินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้แล้ว ยังได้ทำการ Digital Transformation ด้วยการนำข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ในแต่ละเที่ยวบิน มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ต่อยอดสู่การให้บริการด้านจองตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า SNAP,  การให้บริการทางสุขภาพอย่าง AirAsia Health ฯลฯ

4. ธุรกิจแฟชั่น

nike website

บริษัท Nike ที่จากมีเฉพาะขายหน้าร้านก็ได้ปรับตัวด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซค์ออนไลน์ได้

mandala banner

จริงหรือไม่ การทำ Digital Transformation อาจทำให้หลายอาชีพโดน Disruption

“จริง” ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ยุค Disruption แปลว่า ยุคที่ผู้คนนำความรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งหลายธุรกิจได้มีการทำ Digital Transformation หรือ นำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น AI ที่ได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งก็มีบางอาชีพที่ที่ได้รับผลกระทบหรือโดน Disruption ด้วย เช่น 

  • พนักงานธนาคาร ด้วยการที่เราสามารถทำธุรกรรมและจัดการบัญชีของเราได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านทางออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการลดอัตราการจ้างพนักงานลง
  • พนักงานขายหรือแคชเชียร์ เพราะปัจจุบันนี้มีซูเปอร์มาร์เกตหลายแห่งที่มีเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ ซึ่งทำให้อาชีพพนักงานขายหรือแคชเชียร์มีจำนวนลดน้อยลง
  • พนักงาน Call Center เพราะหลายบริษัทได้มีการใช้ AI Voice Bot ในการช่วยตอบคำถามพื้นฐาน แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า  

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัททำ Digital Transformation และแม้อาจจะโดนผลกระทบไปบ้าง แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีอาชีพไหนที่ถูก Disruption ได้ 100% ดังนั้น ในฐานะลูกจ้างเองจึงจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านครีเอทีฟ การตลาด หรือสายงาน IT ด้านการพัฒนาระบบ เพราะอย่างไรแล้ว AI ก็ยังไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้

สมัครสมาชิกเนื้อหาการตลาดฟรีของเรา

เราจะส่ง Email เนื้อหาใหม่ให้คุณทุกสัปดาห์

This email is already subscribe.